Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Αγωγή ζωής: Νέο μάθημα στο Δημοτικό

Ποιοι είναι οι σκοποί, οι στόχοι και το περιεχόμενο του θέματος που θα εμφανιστεί 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
Φωτογραφία
Ενα νέο θέμα, η Αγωγή Ζωής, εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της αναμόρφωσης και της εισαγωγής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα θέμα με πολλές προοπτικές και δυνατότητες, το οποίο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στα Δημοτικά Σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2011. Επεξηγηματικό σημείωμα για την ολοκαίνουργια αυτή ενότητα, ετοίμασε η Επιτροπή Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΕΔΑΠ), στο οποίο περιγράφει τους σκοπούς και το περιεχόμενο του νέου μαθήματος, καθώς και τις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος για επίτευξη των στόχων. Παρακάτω, παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία από το σχέδιο που σύνταξε η ΕΔΑΠ:
Η Αγωγή Ζωής εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα με στόχο να αποτελέσει εφόδιο ζωής. Δεν στοχεύει απλά στη δημιουργία πολιτών με γνώσεις και δεξιότητες.
Στοχεύει να «πείσει» τους αυριανούς πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες. Εμπεριέχει διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στο μαθητή να έχει ενεργό εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης και υλοποίησης αποφάσεων, γιατί βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας της Αγωγής Ζωής είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής με τελικό στόχο την πράξη.
Ειδικότερα, η Αγωγή Ζωής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:
?Αναλυτικοσυνθετική ικανότητα ?Δεξιότητες επικοινωνίας ?Κριτική σκέψη ?Δημιουργικότητα ?Δεξιότητες επεξεργασίας και ερμηνείας πληροφοριών ?Μετασχηματιστική γνώση και μεταγνώση για αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού και αναμόρφωσης της σκοποθεσίας, για το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, με κεντρικό πυρήνα την ανθρωποκεντρική, απελευθερωτική παιδεία, το περιεχόμενο του μαθήματος της Αγωγής Ζωής έχει κτιστεί γύρω από τα νέα αναλυτικά προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας τα οποία καταπιάνονται με θέματα όπως: 

1) η βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών, 
2) η διατροφή, 
3) οι κλιματικές αλλαγές, 
4) η πείνα, η φτώχεια, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, ο πόλεμος, οι κοινωνικές ανισότητες, οι διακρίσεις, η παραβατικότητα, 
5) οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
6) η συναισθηματική αγωγή, 
7) η χρήση και κατάχρηση ουσιών, 
8) η διαφυλική αγωγή,
9) η κυκλοφοριακή αγωγή, 
10) η διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
11) η αγωγή του καταναλωτή.
Οι πιο πάνω θεματικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε προσπάθειες αναμόρφωσης της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να γνωρίζουν, να υπάρχουν, να συνυπάρχουν και να πράττουν.
Για την επίτευξη του κεντρικού σκοπού της Αγωγής Ζωής προϋποτίθεται ότι, κατά τη διερεύνηση των επιμέρους θεμάτων, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του συνόλου των στόχων της Αγωγής Ζωής, οι οποίοι συνοψίζονται:
- Στη γνώση των προβλημάτων (επίπεδο γνώσης), 

- Στην κατανόηση και συνειδητοποίηση των ατομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών προβλημάτων (επίπεδο συνειδητοποίησης), 
- Στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και ενός νέου κώδικα αξιών (επίπεδο στάσεων), 
- Στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, μέσω των οποίων τα άτομα και οι ομάδες θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες και πολύπλοκες ατομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές προκλήσεις (επίπεδο δεξιοτήτων),
- Στην ενεργό συμμετοχή και δράση των πολιτών για αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων (επίπεδο συμμετοχής).
Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων της Αγωγής Ζωής επιδιώκεται:
?Η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος.
?Η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων: συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση.
?Ο προσανατολισμός στην πρόληψη ή επίλυση θεμάτων ή προβλημάτων.
?Η άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
?Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ορθή χρήση της Τεχνολογίας. ?Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων.
?Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας.
?Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και ζωή. 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
AΠΌ KAPISTRI

Δεν υπάρχουν σχόλια: