Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Νέο δημοτικό από τη νέα χρονιά

Υπουργός Παιδείας και ΠΟΕΔ βρίσκονται 
κοντά στην επίτευξη συμφωνίας 
Φωτογραφία
Στη βάση των εισηγήσεων που κατέθεσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Διαμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΕΔΑΠ) Γιώργος Τσιάκαλος, η ηγεσία των δασκάλων και το Υπουργείο Παιδείας συζητούν για το νέο δημόσιο δημοτικό σχολείο. Ανεξαρτήτως της αντιπαράθεσης των δυο πλευρών για άλλα ζητήματα, φαίνεται πως ο διάλογος για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Κοινός στόχος η επίτευξη συμφωνίας εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, έτσι ώστε οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα να εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2011. Αυξομειώσεις στις ώρες διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων, εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων και μάθημα Αγγλικών από την Α΄ Δημοτικού είναι μερικές από τις πρόνοιες του σχεδίου οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, γίνονται αποδεκτές τόσο από την ΠΟΕΔ όσο και από το υπουργείο. Σημαντικό στοιχείο της νέας δομής του δημοτικού σχολείου, η μείωση των ωρών παράδοσης «νέας ύλης» προκειμένου να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην εμπέδωση. Εκείνο που δεν αλλάζει, είναι οι ώρες παραμονής των παιδιών στο σχολείο. Μεταξύ των δυο σεναρίων που κατέθεσε το υπουργείο (35ωρο και 34ωρο), η οργάνωση των δασκάλων επέμεινε στο πρώτο και ως εκ τούτου οι ώρες παραμένουν οι ίδιες.
Ειδικότερα, η τελική πρόταση του υπουργείου η οποία διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς πυλώνες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις των οργανωμένων φορέων καθώς και το βασικό στόχο για διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων αναλυτικών, προβλέπει τα εξής: 1Μείωση των διδακτικών περιόδων (δηλαδή των περιόδων στις οποίες παραδίδεται «νέα ύλη») για τις τάξεις Α΄ και Β΄ από 35 σε 30 και για τις υπόλοιπες τάξεις (Γ΄ - Στ΄) από 35 σε 31, χωρίς να μειώνονται οι περίοδοι παραμονής των παιδιών στο σχολείο.
2
Αφιέρωση πέντε διδακτικών περιόδων την εβδομάδα για τις τάξεις Α΄ και Β΄ και τεσσάρων για τις τάξεις Γ΄ έως Στ΄ στην εμπέδωση των μαθημάτων έτσι ώστε τα παιδιά, τόσο αυτά που αντιμετωπίζουν αδυναμίες όσο και αυτά που μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω, πέρα από τη διεκπεραίωση μέρους της κατ’ οίκον εργασίας τους, να τυγχάνουν ενίσχυσης από το δάσκαλο της τάξης. 3Αύξηση του χρόνου του δεύτερου διαλείμματος κατά πέντε λεπτά και μείωση της έβδομης και τελευταίας διδακτικής περιόδου, κάθε μέρας, κατά πέντε λεπτά.
4
Μείωση του χρόνου διδασκαλίας των Ελληνικών στις τάξεις Α΄ και Β΄ από 14 σε 10 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, στην τάξη Γ΄ από 14 σε 8, στην τάξη Δ΄ από 13 σε 8 και στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ από 10 σε 7 και συμπερίληψη στη διδασκαλία του μαθήματος θεμάτων από τη Λογοτεχνία και τη Θεατρική Αγωγή αφού, με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας καλλιεργούνται στα πλαίσια όλων των γνωστικών αντικειμένων (για παράδειγμα, ακόμα και στο μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία που θεωρείται τεχνικό και πρακτικό μάθημα, υπάρχει ο στόχος «οι μαθητές να περιγράφουν, να επεξηγούν …» κτλ.).
5
Εισαγωγή από την Α΄ Δημοτικού ενός νέου γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Γνωρίζω τον Κόσμο μου» το οποίο περιλαμβάνει τη Γεωγραφία, το Σχολικό Κήπο και την Πατριδογνωσία (στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γεωγραφίας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω θέματα).
6
Εισαγωγή στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ ενός νέου γνωστικού αντικείμενο με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία», το οποίο περιλαμβάνει την Επιστήμη και το Σχεδιασμό και Τεχνολογία.
7
Εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών από την Α΄ Τάξη έτσι ώστε, πέρα από την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας με τις πολιτικές που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, να προσφέρεται στα παιδιά η ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και σε άλλη γλώσσα πλην της μητρικής διευρύνοντας έτσι τις πολιτιστικές εμπειρίες τους και αναπτύσσοντας θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο φαινόμενο της ετερότητας.
8
Εισαγωγή της ενότητας Αγωγή Ζωής στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ με στόχο να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, με βάση τις ανάγκες του σχολείου τους, να εμπλέκονται σε διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες και εργασίες που θα σχετίζονται με θέματα όπως η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Διαπολιτισμική Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή, κλπ τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν από τα νέα Α.Π. της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε. - Ε.Α.Α.) εμπλουτίζοντας και τα θέματα με τα οποία θα καταπιάνονται στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειμένων.
9
Εισαγωγή των δύο κύριων θεμάτων της Αγωγής Ζωής (Αγωγή Υγείας και Π.Ε. - Ε.Α.Α.) στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ ως ξεχωριστών γνωστικών αντικειμένων έτσι ώστε πέρα από τη διαθεματική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να μπορούν να ασχοληθούν και με πιο εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στα Προγράμματα Σπουδών των δύο αντικειμένων.
Μείωση του χρόνου των υπεύθυνων τάξεων
ΕΚΤΟΣαπό τις πιο πάνω ρυθμίσεις, το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα των αλλαγών που θα προκύψουν στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και της αναδιαμόρφωσης των ωρολογίων προγραμμάτων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες συνεπάγονται νέα καθήκοντα για τους εκπαιδευτικούς, συναίνεσε στη μείωση των περιόδων διδασκαλίας των δασκάλων, που θα έχουν τις περισσότερες περιόδους σε μια τάξη (υπεύθυνος τάξης), κατά δύο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνάντηση με την ΠΟΕΔ, αναθεώρησε τη σχετική της πρόταση προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική. Συγκεκριμένα, η βελτιωμένη πρόταση προβλέπει τα εξής: α) Το πρώτο έτος που θα ισχύσει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα να μειωθεί κατά μια ώρα ο χρόνος όλων των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών. β) Το μέτρο να εφαρμοστεί πλήρως τρία χρόνια μετά, δηλαδή οι δάσκαλοι να κερδίζουν και τη δεύτερη ώρα σταδιακά (το μέτρο να εφαρμόζεται σε δυο τάξεις κάθε χρόνο). 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: