Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Παιδεία... εν καμίνω

thumb

Η ανησυχία για τις συγχωνεύσεις και κα­ταργήσεις σχολείων που μεθοδεύει το υπουργείο Παιδείας λόγω περικοπών των δαπανών για υποδομές και εκπαιδευτικό προσω­πικό που υπαγορεύονται από το μνημόνιο, έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε όλη τη χώρα.
Από τις αρχές Ιανουαρίου, οπότε άρχισε να δι­αρρέει το «μυστικό» μέσω των δήμων που κα­λούνταν να εφαρμόσουν τον «Καλλικράτη» έως σήμερα, οι επαπειλούμενες συγχωνεύσεις - κα­ταργήσεις σχολείων είναι το νούμερο ένα ζήτη­μα για τις τοπικές κοινωνίες: γονείς κι εκπαιδευ­τικοί σε όλη τη χώρα ξεσηκώνονται μπροστά στο ενδεχόμενο τα παιδιά τους να διανύουν αποστά­σεις μισής και μιας ώρας προκειμένου να πα­ρακολουθήσουν τα μαθήματά τους και αυτά σε πολυπληθή πλέον τμήματα. Το όριο των 25 μα­θητών ανά τμήμα γίνεται μακρινή ανάμνηση και ανεβαίνει στους 30 μαθητές.
Πλέον ο συντονισμός γονέων και εκπαιδευτι­κών είναι μια πραγματικότητα σε πολλές πόλεις, όπου διοργανώνονται κινητοποιήσεις, συγκε­ντρώσεις διαμαρτυρίας κ.λπ., ενώ βρίσκονται σε εγρήγορση καθώς δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν σχολεία να κλείσουν.
Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι «βρά­ζουν» καθώς βρίσκονται στο στόχαστρο σειράς περικοπών (μισθού, επιδομάτων, ασφαλιστικών και υγειονομικών παροχών) κι εργασιακών μετα­βολών, εκτός του ότι καταγγέλλουν την περαιτέ­ρω υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανησυχούν για το μέλλον τους. Οι συγχωνεύσεις, ανάλογα και με την έκταση που θα λάβουν, θα προκαλέσουν μετατάξεις – ακόμα και εκτός των ορίων του νομού όπου υπηρετεί κάποιος. Στον δρόμο για τις μετατάξεις όμως εκφράζονται φό­βοι ότι μπορεί να χαθούν και εκατοντάδες οργα­νικές θέσεις...
Επισήμως το ζήτημα άνοιξε όταν το υπουργείο στις 14 Ιανουαρίου εξέδωσε δελτίο Τύπου με το οποίο πλάσαρε τις συγχωνεύσεις ευσχήμως, μι­λώντας για δημιουργία «Σχολικών Κέντρων» και «Πολυδύναμων Σχολικών Μονάδων» με στόχο την «ποιοτική αναβάθμιση» της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τον «εξορθολογισμό στη διασπορά» των σχολικών μονάδων και τον «εκσυγχρονισμό των υποδομών». Στο ίδιο δελτίο διαβεβαίωνε ότι οι επερχόμενες συγχωνεύσεις που θα προωθού­νται στο όνομα των παραπάνω στόχων θα γίνουν με «παιδαγωγικά κριτήρια».
Αγώνας δρόμου
Ως κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων προς συγχώνευση τέθηκαν ο ρυθμός μείωσης των μα­θητών ανά περιοχή και οι χιλιομετρικές αποστά­σεις που θα μπορεί να διανύει ο μαθητής (10 χλμ. ή αποστάσεις μισής ώρας, ανάλογα και με τις συνθήκες). Από το σχέδιο συγχωνεύσεων εξαιρούνται δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια «των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την άνετη και ασφαλή μετα­φορά των μαθητών».
Το υπουργείο έχει ενημερώσει ότι περιμένει τις προτάσεις των περιφερειών έως αύριο, ενώ οι διευθυντές Εκπαίδευσης έπρεπε με τη σειρά τους να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στις περιφέρειες έως τις 20 Φεβρουαρίου.
Μέχρι σήμερα, η πληροφόρηση για τα σχολεία που θα «σαρωθούν» από το πρόγραμμα των συγ­χωνεύσεων κινείται μέσα από ανεπίσημους διαύ­λους, κυρίως μέσα από τις πληροφορίες που κα­ταφέρνουν να αποσπάσουν σύλλογοι εκπαιδευ­τικών και γονέων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πλέον, δεδομένου ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων έχουν λήξει, πολλές από τις εισηγήσεις των διευθυντών εκπαίδευσης έχουν αρχίσει και διαρρέουν.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σχετική εισήγηση της Α’ Διεύθυνσης Πρωτο­βάθμιας της Αθήνας προτείνει στις Δημοτικές Επι­τροπές 9 Δήμων (Αθηναίων, Ταύρου, Γαλατσίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Ζωγράφου, Καισαριανής, Ηλιούπολης, Βύρωνα, Υμηττού) συγχωνεύσεις συνολικά 74 δημοτικών σχολείων. Παράλληλα, προτείνεται η υποβάθμιση (μείωση οργανικών θέσεων) σε 26 σχολεία.
Κινητοποιήσεις
Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν πληρο­φορίες για τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη σχετικά με περιπτώσεις για τις οποίες η βου­λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λίτσα Αμμανατίδου - Πασχαλίδου κατέθεσε ερωτήσεις στη Βουλή. Για τα σχολεία της Κοζάνης, σύμφωνα με την ερώ­τηση της Αμμανατίδου, υπάρχουν «πληροφο­ρίες για κατάργηση των Γυμνασίων Τσοτυλίου, Εράτυρας, Γαλατινής και Λιβαδερού». Επιπλέ­ον «στο Περιφερειακό Διαμέρισμα Θεσσαλο­νίκης προτείνεται να συγχωνευτούν πάνω από 50 σχολεία» (45 συγχωνεύονται και 5 καταρ­γούνται).
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αποτελεί η συγχώνευση του Γυμνασίου και του Λυκείου Καλλινδοίων (Ζαγκλιβέρι) με το Γυμνάσιο και Λύκειο Λαγκαδικίων, αντίστοιχα. «Σε περίπτωση συγχώ­νευσης» σημειώνει η βουλευτής «οι μαθητές θα υποχρεώνονται να διανύουν επιπλέον 15 χιλιό­μετρα κάθε μέρα για να φοιτήσουν στο σχολείο των Λαγκαδικίων».
Συνδικαλιστές επισημαίνουν πως και στο πα­ρελθόν σημειώνονταν συγχωνεύσεις σχολεί­ων, οι οποίες όμως ήταν δικαιολογημένες και κινούνταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Αλλά τώρα το υπουργείο χρησιμοποιεί κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις προκειμένου να επιβάλει μια γενι­κευμένη πολιτική, η οποία όχι μόνο δεν εξυπη­ρετεί τους μαθητές, αλλά τους επιβαρύνει κιό­λας. Πέρα από τα ήδη φορτωμένα ωράρια των φροντιστηρίων στα οποία καλούνται να αντεπε­ξέλθουν χιλιάδες μαθητές γυμνασίων και λυκεί­ων, πλέον τους επιβάλλεται ακόμα περισσότε­ρος χρόνος μακριά από το σπίτι, λιγότερη ξεκού­ραση και περισσότερη ταλαιπωρία. Η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για μικρότερους μαθητές, που θα πρέπει να μετακινηθούν μα­κριά από το σπίτι τους, στο διπλανό ή παραδιπλανό χωριό ή δήμο.
Τα παραπάνω εντείνουν την ανησυχία εκπαι­δευτικών ότι πολλά παιδιά μπορεί με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθούν εκτός σχολείου, να μεγα­λώσει δηλαδή η σχολική διαρροή. Την ίδια ώρα, η γενικότερη υποβάθμιση των πτυχίων στην αγο­ρά εργασίας και τα φορτικά ερεθίσματα από τον κοινωνικό περίγυρο έχουν απαξιώσει περαιτέρω την αναγκαιότητα του σχολείου στα μάτια των μαθητών.
«Πρώτα ο μαθητής», λοιπόν. Για την... έξοδο.
pontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: