Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Εξετάσεις ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει θεσμοθετηθεί η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης δύο φορές το χρόνο, μία το φθινόπωρο και μία την άνοιξη, για διαπίστωση της κατοχής της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας, στα καθοριζόμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι κατέχουν μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις προαγωγής. Την ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης έχει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή έχει αποφασίσει όπως η επόμενη γραπτή εξέταση για διαπίστωση της κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής και άριστης γνώσης και της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης διεξαχθεί στις 20 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μμ, στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’, στη Λευκωσία. Σε αυτή μπορούν να παρακαθήσουν μόνο μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν οποιοδήποτε από τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή αποδεκτά τεκμήρια γνώσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Επιτροπής ή από την ιστοσελίδα (www.eey.gov.cy) και να το αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με φαξ στο γραφείο της ΕΕΥ, όχι αργότερα από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου.
Αποδεκτά τεκμήρια - αγγλική γλώσσα
(α) Άριστη γνώση - Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου, του εξωτερικού, νοουμένου ότι οι σπουδές έγιναν με συνεχή εσωτερική φοίτηση στη χώρα όπου βρίσκεται το ίδρυμα.
- Δίπλωμα (Diploma) αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, διετούς τουλάχιστον διάρκειας, νοουμένου ότι οι σπουδές έγιναν με συνεχή εσωτερική φοίτηση στη χώρα όπου βρίσκεται το ίδρυμα.
(β) Πολύ καλή γνώση
- Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου, του εξωτερικού.
- Δίπλωμα (Diploma) αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, διετούς τουλάχιστον διάρκειας.
- GCΕΟ-levelστην αγγλική γλώσσα με βαθμό Cκαι άνω. - ΙGCSΕστην αγγλική γλώσσα με βαθμό Cκαι άνω. - Cambridge Certificate ofΡroficiencyin Εnglish.
- Cambridge Αdvanced Certificate in Εnglish με βαθμό Cκαι άνω.
- ΕLΤS/ΙΕLΤSμε βαθμό 6 και άνω. Σημειώνεται ότι, εάν το προσόν αυτό έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.2010, θα θεωρείται τεκμήριο πολυ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μόνο με βαθμό 6,5 και άνω.
- ΤΟΕFLμε βαθμό 550 και άνω (paper-based) ή ΤΟΕFL με βαθμό 213 και άνω (computer-based) ή ΤΟΕFL (internetbased) με βαθμό 92 και άνω. Σημειώνεται ότι, εάν το προσόν αυτό έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.2010, θα θεωρείται τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μόνο με βαθμό 580 και άνω για paper-based και 237 και άνω για computer-based. - Προγράμματα σπουδών με φοίτηση σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι το προσόν αυτό δεν θα θεωρείται τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εάν έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.2010. - Πιστοποιητικό επιτυχίας στις τελικές εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον του έκτου έτους, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
- Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ). - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (Μediterranean Ιnstitute of Μanagement), του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
- Δίπλωμα Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (τριετή προγράμματα σπουδών, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική).
- Προγράμματα πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογημένα από το ΣΕΚΑΠ, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
(γ) Καλή γνώση
- Απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή λυκείου της Κύπρου ή του εξωτερικού, που περιλαμβάνει το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.
- Cambridge FirstCertificate in Εnglish με βαθμό C και άνω.
-Πιστοποιητικό επιτυχίας στις τελικές εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον του τετάρτου έτους, των ΚΙΕ.
Αποδεκτά τεκμήρια - ελληνική γλώσσα (α) Άριστη γνώση - Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή ελληνικού πανεπιστημίου σε κλάδους όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. - Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Κύπρου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ελλάδας. (β) Πολύ καλή γνώση - Απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. - Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. - GCΕΜodern GreekΑ-levelμε βαθμό Cκαι άνω. Σημειώνεται ότι το προσόν αυτό δεν θα θεωρείταιτεκμήριο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας εάν έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.2010. - Πιστοποιητικό επιτυχίας τουλάχιστον στο προχωρημένο επίπεδο της ελληνικής γλώσσας του «Σχολείου Ελληνικής γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: