Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Δύο χρόνια στο «περίμενε» 800 μέλη ΔΕΠ στα ΑΕΙ

thumb
«Διεθνοποίηση σημαίνει να δώσουμε περισσότερη Ελλάδα στον κόσμο και να ελκύσουμε περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα» δήλωνε μεγαλόστο­μα η υπουργός Παιδείας στους Δελ­φούς. Στην ίδια περίσταση, ο πρω­θυπουργός παραδεχόταν ότι «σήμε­ρα, η νέα γενιά... έχει μία επιλογή: ή να φύγει ή να αλλάξει τη χώρα. Ή τη φυγή ή την αλλαγή». Ωστόσο, η μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης δείχνει το προσφιλές της αδιέξοδο του μονόδρομου: οι νέοι επιστήμο­νες (μακροπρόθεσμα μοιραία και οι φοιτητές) θα τρέπονται σε φυγή από μια χώρα που επιδεικτικά τους περι­φρονεί.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ κάθε άλλο παρά ελκυστικές αποδεικνύονται για τους νυν και επίδοξους Έλλη­νες επιστήμονες: επ’ αόριστον ανα­στολή των υποτροφιών εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι­ών για διδακτορική και μεταδιδα­κτορική έρευνα, ραγδαία μείωση του αριθμού των πιστώσεων για συμβάσεις διδασκαλίας με βάση το Π.Δ. 407/80, ρητό – μέχρι νεω­τέρας – πάγωμα των προκηρύξε­ων για νέες θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στα ΑΕΙ, ενδεχομένως και των εξελίξεων σε ανώτερες βαθμίδες, πολύμηνη κα­θυστέρηση του διορισμού μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί μέχρι και δύο χρόνια νωρίτερα. Η μοναδική ουσιαστική προοπτική για τις νέες γενιές επιστημόνων είναι να πλη­ρώσουν πρώτες τις σπατάλες και την κακοδιαχείριση των προηγού­μενων δεκαετιών.
Οι 800 και πλέον αδιόριστοι πανε­πιστημιακοί (υπολογίζεται να φτά­σουν τους 1.200 ως το τέλος του χρόνου με την ολοκλήρωση προη­γούμενων εκλογών) δηλώνουν ότι βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομηρεία καθώς τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ πα­ραμένουν σε αναμονή χωρίς καμία προοπτική αναδρομικής αναγνώρι­σης ή αποζημίωσης του χρόνου κα­θυστέρησης λόγω της κρατικής κω­λυσιεργίας.
Έπειτα από ανοικτές προκηρύξεις θέσεων, εγκεκριμένες και πιστωμένες βάσει των τετραετών προγραμ­ματισμών από τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, οι εν λόγω πανεπιστη­μιακοί επιλέχθηκαν από πολυμε­λή εκλεκτορικά σώματα βάσει του ερευνητικού και διδακτικού τους έρ­γου να υπηρετήσουν την τριτοβάθ­μια εκπαίδευση.
Το ΥΠΔΒΜΘ, όμως, καθυστε­ρεί αδικαιολόγητα την έκδοση των ΦΕΚ διορισμού τους, υπεκφεύγει με συνεχείς ασάφειες, παλινωδίες, συστηματική αποποίηση ευθυνών, επίκληση του μνημονίου και διάφο­ρες δικαιολογίες του Πανάρετου. Ο χρόνος αναμονής πλέον αγγίζει μέ­χρι και τα δύο χρόνια, κάτι που για άλλους σημαίνει ότι προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να πληρώνονται, άλλοι είναι άνεργοι ή εργάζονται σε άσχετες δουλειές οδηγούμενοι σε επιστημονική στασιμότητα και απαξίωση.
Μυστική η λίστα
Στην τελευταία μάλιστα Σύνο­δο των Πρυτάνεων στο Ναύπλιο, η υπουργός φάνηκε να μη γνωρίζει πόσων πανεπιστημιακών εκκρεμεί ο διορισμός και ζήτησε από τους πρυτάνεις να της στείλουν λίστες! Όλα αυτά, τη στιγμή που μόνο του το ΥΠΔΒΜΘ συγκροτεί τη λίστα κα­τάταξης των διοριστέων, όχι όμως σύμφωνα με την ημερομηνία εκλο­γής που ορίζεται από τις Σχολές, αλ­λά βάσει της ημερομηνίας άφιξης των αντίστοιχων φακέλων από τις Πρυτανείες στο υπουργείο.
Και ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει λάβαρό της τη διαύγεια, το υπουρ­γείο (μήπως ο Πανάρετος;) φυλάει την περιβόητη λίστα ως επτασφράγιστο μυστικό (ακόμα και από την ίδια την υπουργό;), με αποτέλεσμα οι μελλοντικοί πανεπιστημιακοί δά­σκαλοι να μη γνωρίζουν καν εάν θα υπάγονται στην επόμενη φουρνιά διορισμών που τυχόν εξαγγελθεί.
Από το Ναύπλιο, η υπουργός φρό­ντισε να διασαφηνίσει τις προτεραιότητές της: «Για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σήμερα λέμε “πρώτα ο φοιτητής”».
Μόνο που εύλογα αναρωτιέται κανείς πόσο υψηλά ιεραρχεί η πολι­τική ηγεσία τους φοιτούντες όσο και τους διδάσκοντες στα ελληνικά πα­νεπιστήμια, και ειδικά όσους διατεί­νεται ότι πρόκειται να «αξιοποιήσει» για να βελτιώσει την τριτοβάθμια εκ­παίδευση.
Κατά πόσο μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή τα οράματα της υπουρ­γού για «αλλαγή του τρόπου διδα­σκαλίας» και του πρωθυπουργού για «έναν νέο ρόλο του καθηγητή, που είναι πιο δημιουργικός», τη στιγμή που ανά πέντε συνταξιοδοτούμε­νους θα προσλαμβάνεται μόνο ένας, εξουθενωμένος ύστερα από ατελεί­ωτους μήνες στο... μούσκιο, ενόσω η υπουργός οργάνωνε «μυστικά δεί­πνα» (βλ. «Βήμα» 27.02.2011);
Πώς θα πάψει η διδασκαλία στα αμφιθέατρα με τους αμέτρητους φοιτητές, όταν τα πανεπιστημιακά τμήματα υποφέρουν ήδη από έλλει­ψη προσωπικού; Πώς θα συνεχίσουν οι πανεπιστημιακοί την έρευνα ενώ επιβαρύνονται με ολοένα και περισ­σότερες διδακτικές υποχρεώσεις, ακόμη και σε αντικείμενα παραπλή­σιων ειδικοτήτων, για να καλύψουν τα κενά από τις περικοπές των πι­στώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες και την καθυστέρηση του διορισμού των εκλεγμένων συ­ναδέλφων τους;
Πανελλαδική πρωτοβουλία
Στο πλαίσιο αυτής της ομηρείας, οι διο-ριστέοι διδάσκοντες συγκρότησαν, εδώ και μερικούς μήνες, μια πανελλαδική πρωτοβουλία, την Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ υπό Αναμονή Τοποθέτησης Α-λέ-κτωρ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών για την προώθηση των αιτημάτων των διοριστέων μελών ΔΕΠ (ήδη οι υπογρα­φές ξεπερνούν τις 2.000, από την Ελ­λάδα και το εξωτερικό).
Μάλιστα, τα μέλη ΔΕΠ σε αναμονή το­ποθέτησης βρίσκονται σε συντονισμό και με τους συμβασιούχους διδάσκο­ντες των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που αντιμετωπί­ζουν επίσης τις συνέπειες των περικο­πών και της απαξίωσης της τριτοβάθ­μιας εκπαίδευσης, με τους οποίους πραγματοποίησαν από κοινού παρά­σταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο πρόσφατα.
Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, η πολι­τεία θα πρέπει να πάψει να αντιμετω­πίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα σαν πρόβλημα, η επίλυση του οποίου εξαρτάται από τις καλύτε­ρες λογιστικές προσθαφαιρέσεις, με βάση την πλέον αγοραία λογική.
Αντιθέτως, λένε τα μέλη της, εκλεγμέ­να μέλη ΔΕΠ, η πολιτεία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ακούγοντας έστω τις προ­ειδοποιήσεις των εξ Εσπερίας επιστη­μόνων (που κατά τα άλλα φιλοδοξεί να προσελκύσει) που τονίζουν το υψηλό­τατο επίπεδο και τη διεθνή παρουσία των Ελλήνων επιστημόνων και κάνουν καθαρά λόγο για προσβολή στην ακα­δημαϊκή κοινότητα, έλλειψη διορατικό­τητας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρ­νησης και περιφρόνηση προς τα ταλέ­ντα στα οποία θα βασιστεί μελλοντικά η χώρα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: