Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Τη δημιουργία ενός διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου, δηλαδή ενός ενιαίου φορέα που θα «στεγάζει» ολόκληρο το φάσμα του επαγγέλματος του μηχανικού έως και των τεχνιτών, προτείνει το υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση δίδεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Μαΐου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίων επαγγελματικών φορέων ανά ειδικότητα που θα καλύπτουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες,
Στόχος είναι η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την:
 • α. Πιστοποίηση γνώσεων, εμπειρίας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων
 • β. Διασφάλιση της Ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των μελών του
 • γ. Διασφάλιση της δεοντολογίας του επαγγέλματος
 • δ. Διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των έργων και προσφερομένων υπηρεσιών
 • ε. Οικοδόμηση και τήρηση επαγγελματικού και επιστημονικού μητρώου των μελών του, ιδίως μέσω και της διαβάθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των έργων σε επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 • στ. Μελέτη εξέλιξης του επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις
 • ζ. Μελέτη και συμμετοχή στη σύζευξη επαγγέλματος, επιστήμης και τεχνικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή πρακτικής.
Ειδικότερα, ο Ενιαίος Φορέας θα καταρτίζει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κτλ, και θα έχει το δικαίωμα τήρησης και διατήρησης επαγγελματικού μητρώου για όλες τις κατηγορίες των τεχνικών. Ακομη, θα πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες Τεχνικής Ευθύνης αρχικά βάσει προγραμμάτων σπουδών, προσδιορίζοντας επίσης μηχανισμούς μετάβασης σε ανώτερα επίπεδα με βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Ποια επαγγέλματα εντάσσονται στον φορέα
Η πρόταση αφορά:
 • α. Διπλωματούχους Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής
 • β. Πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Διδακτορικό Δίπλωμα ή και έρευνα
 • γ. Πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • δ. Πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) μετά το ν.2916/2001
 • ε. Αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών
 • στ. Πτυχιούχους μικρού Πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2001.
Επαγγελματικοί τίτλοι που θα απονέμονται
Ο Ενιαίος Φορέας θα απονέμει τους εξής επαγγελματικούς τίτλους:
 • 1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:
 • α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,
 • β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,
 • γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,
 • δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,
 • ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,
 • στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.
 • 2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη
 • 3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών
enet

Δεν υπάρχουν σχόλια: