Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Τα «κλειδιά» για την απόκτηση απολυτηρίου

Τα «κλειδιά» για την απόκτηση απολυτηρίου

Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις λήψης του απολυτηρίου, καθώς και για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, το ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ από αυτό το τεύχος και σε αρκετά από τα επόμενα θα αφιερώνει σημαντικό χώρο για τη σχετική ενημέρωσή σας.
Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές και καλό θα ήταν να δίνουν την πρέπουσα σημασία τόσο οι ίδιοι οι μαθητές όσο και οι γονείς οι οποίοι επιθυμούν να είναι καλά ενημερωμένοι για να μπορούν να σταθούν αυτήν τη δύσκολη χρονιά στο πλευρό των παιδιών τους. Έτσι, θα έχουμε πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες απόλυσης από το Γενικό Λύκειο, καθώς και οι προϋποθέσεις απόκτησης της "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ" για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, λεπτομέρειες για τον τρόπο και τα κριτήρια εισαγωγής στις σχολές ανώτατης εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, καθώς και στις σχολές αρμοδιότητας άλλων υπουργείων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αυτό.
Διευκρινίζεται ότι, επειδή στο σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν ενταχθεί και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), οι Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της επιλογής των εισαγομένων στις σχολές αυτές, για λόγους συντομίας, όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος "ανώτατη εκπαίδευση" νοείται ότι εμπεριέχονται σε αυτόν και όλες οι παραπάνω σχολές, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εντάσσονται.
Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στην τελευταία τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου.
Κριτήρια
Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγόμενων τελειοφοίτων σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.
Οι απόφοιτοι Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας εκ νέου στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για την εισαγωγή τους λαμβάνονται υπόψη τα βαθμολογικά δεδομένα της τελευταίας αυτής γραπτής τους εξέτασης.
Για όσους αποφοίτους συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές, τα αμέσως δύο επόμενα έτη απ' αυτό της αποφοίτησής τους λαμβάνεται υπόψη και ο προφορικός βαθμός που σημείωσαν όταν φοιτούσαν στην τελευταία τάξη, ο οποίος προσαρμόζεται αν απαιτείται κάθε φορά προς τον γραπτό βαθμό, ενώ για όσους συμμετέχουν μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας αυτής εξέτασής τους.
Η απόλυση από το Γενικό Λύκειο
Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναμα και μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου. Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόλυση ούτε φυσικά για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.
Αντίθετα, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο. Τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται γραπτά σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα.
Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα με βάση τη συμμετοχή του στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, τις επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι και στο σχολείο, και από τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται με τον προφορικό κάθε 4μήνου.
Αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση του μαθητή προκύπτει από τον προφορικό του βαθμό και τον τελικό γραπτό βαθμό ως ακολούθως: Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε μάθημα, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας). Ο μαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Βαθμός απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της τελευταίας τάξης. Κατά την αναγωγή των βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα ή την εξαγωγή του μέσου όρου, ο υπολογισμός των βαθμών γίνεται με προσέγγιση δεκάτου, εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθμός.
Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στην τελευταία τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: