Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ψηλά η περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τι περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα ου αναγνωρίστηκε από την UΝΕSCΟ
Φωτογραφία
Δυο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις πέτυχε η Κύπρος με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τα θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Χρήσιμες πληροφορίες για τις διακρίσεις αυτές, αλλά και για τους βασικούς στόχους που εξυπηρετεί το εν λόγω αναλυτικό δίνει η γενική
συντονίστρια για την ΠΕ/ΕΑΑ Αραβέλλα Ζαχαρίου.
Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάσθηκε για να εφαρμοσθεί ενιαία και ενοποιημένα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης - Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική. Ήδη, έχει αναγνωριστεί από την UΝΕSCΟ ως ενδεικτικό παράδειγμα καλής πρακτικής διεθνώς και πρόκειται να συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση του οργανισμού. Σημαντική διάκριση αποτελεί, επίσης, η επιλογή της Κύπρου, μαζί με τον Καναδά, ως τα δυο καλύτερα παραδείγματα ενσωμάτωσης της ΠΕ/ΕΑΑ στα σχολεία στη βάση του σχεδιασμού από το κάθε σχολείο της δικής του αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επιλογή Κύπρου και του Καναδά έγινε ανάμεσα σε 55 χώρες από την Επιτροπή για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UΝΕCΕ(United ΝationsΕconomicCommission for Εurope).
Σύμφωνα με την κ. Ζαχαρίου, στην περίπτωση της Κύπρου η Επιτροπή έκρινε πως αποτελεί σημαντική τομή και καινοτομία διεθνώς: Ο σχεδιασμός της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο καθορισμός των δεικτών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της τάξης σε ότι αφορά την ΕΑΑ καθώς επίσης η σύνδεση της με το αναλυτικό πρόγραμμα με στόχο τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου.
Είναι γι’ αυτό που η μικρή Κύπρος προσκλήθηκε να παρουσιάσει επίσημα τους σχεδιασμούς της στην Επιτροπή για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UΝΕCΕστη Γενεύη στις 2 Μαρτίου, ενώπιον 54 χωρών και πολλών διεθνών οργανισμών. Σε σχετικό σημείωμα που ετοίμασε η κ. Ζαχαρίου ειδικά για τον «Φ», αναφέρει και τα ακόλουθα: Στην παρούσα φάση το αναλυτικό πρόγραμμα για την ΠΕ/ΕΑΑ έχει ενσωματωθεί επίσημα στη Δημοτική Εκπαίδευση και το επόμενο βήμα είναι η επέκταση του στην Προδημοτική και στη συνέχεια στη Μέση Εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος και η εφαρμογή του αποτελεί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα των εφαρμογών, της μακροχρόνιας ενασχόλησης των εκπαιδευτικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, με κύριο σημείο επικέντρωσης την Αειφόρο Ανάπτυξη, μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων ζωής, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση τόσο των τωρινών όσο και των μελλοντικών γενεών, με γνώμονα τη διασφάλιση στον κάθε πολίτη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, περιβαλλο ντικής, προσωπικής αειφορίας. ?Καινούργιο στοιχείο που εισάγεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την ΠΕ/ΕΑΑ: Η συστηματοποίηση και η συνολική θεώρηση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια της επίσημης ενσωμάτωσής τους στη Δημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. ?Επιδιώκει τη μετάβαση από το στάδιο της περιθωριακής και αποσπασματικής θεώρησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στο σχολείο, κυρίως μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλων μεμονωμένων δράσεων, στο στάδιο της θεώρησής τους σε ένα συνολικό και συλλογικό πλαίσιο, ως οργανικό τμήμα της εκπαιδευτικής πολιτικής και οράματος της κάθε σχολικής μονάδας του τόπου μας.
?Στόχος του είναι η διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, δηλαδή, του σχολείου το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο οργανισμού που προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα και συστηματικά, μέσα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, οι οποίοι πέρα από την υιοθέτηση αειφόρων τρόπων ζωής, θα αποφασίζουν και θα αναλαμβάνουν ευθύνη για τις επιλογές τους και θα είναι ενεργοί πολίτες στην προσπάθεια για προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως της διασφάλισης του δικαιώματος τους να έχουν ποιότητα ζωής στη βάση της αρμονικής διατήρησης του τρίπτυχου ανάπτυξη-περιβάλλονοικονομία.
?Προσανατολίζεται στη συνολική αναθεώρηση του σχολείου προκειμένου να προωθηθούν ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν: α) Στο παιδαγωγικό επίπεδο - αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές, μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. β) Στο κοινωνικό - κουλτούρα του σχολείου, σχέσεις του σχολείου με την κοινωνία, οργάνωση του σχολείου, εκπαιδευτική πολιτική. γ) Στο τεχνικό/ οικονομικό - υποδομές και εξοπλισμός του σχολείου, διαχειριστικές πρακτικές.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ, τον οδηγό του εκπαιδευτικού, υλικό, πηγές και βοηθήματα, όπως επίσης και παραδείγματα εφαρμογών από σχολεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στο σύνδεσμό Περιβαλλοντική Εκπαίδευση . Για την υλοποίηση του προγράμματος και τη στήριξη των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του στη σχολική μονάδα εργάζεται η ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι Σύμβουλοι της ΠΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση του επιθεωρητή Γεώργιου Γεωργίου και της γενικής συντονίστριας για την ΠΕ/ΕΑΑ Αραβέλλας Ζαχαρίου.
Στήριξη και καθοδήγηση εκπαιδευτικών ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑσπουδών υποστηρίζεται από τον οδηγό του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών για την ΠΕ/ΕΑΑ. Για όλες τις θεματικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος έχει συγγραφεί υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, έχουν καθορισθεί τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης της κάθε σχολικής μονάδας για τη διάγνωση του βαθμού επίτευξης της αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής του κάθε σχολείου και τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης για κάθε τάξη, με στόχο τη διάγνωση του βαθμού επίτευξης των στόχων τους σε σχέση με την αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: