Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Νέες τεχνολογίες στα σχολεία

Δράσεις για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με στόχο τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό και την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα με σχετικές
δράσεις. Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής στα σχολεία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν εργαλεία και υλικό των ΤΠΕ και να εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους προς όφελος των μαθητών, καθώς και η συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιο πάνω, την περσινή σχολική χρονιά το Υπουργείο προχώρησε στις πιο κάτω δράσεις:
Κατά τη διάρκεια του 2010-2011 εξασφαλίστηκαν για τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 3.421 προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2.697 φορητοί υπολογιστές, 1.166 βιντεοπροβολείς και μικρός αριθμός εκτυπωτών. Εκτός των πιο πάνω, μετά από προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού, εξασφαλίστηκαν άδειες χρήσης λογισμικών Μicrosoftγια όλους τους υπολογιστές της δημόσιας εκπαίδευσης για περίοδο τριών ετών. Αυτό κατέστησε δυνατή την έναρξη προγράμματος αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών σε υπολογιστές παλαιότερων παραλαβών, μεγαλώνοντας έτσι τον κύκλο ζωής τους. Επίσης ολοκληρώθηκε η υλοποίηση και αποδοχή της β΄ φάσης δομημένης καλωδίωσης σε 25 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Συνολικά μέχρι στιγμής υπάρχουν 45 σχολεία με οπτικές ίνες και δυνατότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο από κάθε αίθουσα του σχολείου. Οι οπτικές ίνες που έχουν εγκατασταθεί προσφέρουν υψηλής ταχύτητας τοπικό δίκτυο για γρήγορη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Εκτός από το ενσύρματο δίκτυο, έχει εγκατασταθεί και πρόνοια ασύρματης σύνδεσης από διάφορες αίθουσες για το κάθε σχολείο.
Υπηρεσία Διαδικτύου
Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την προβολή του Υπουργείου Παιδείας στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία υποστηρίζει τις τέσσερις ιστοσελίδες του Υπουργείου, οι οποίες παρουσιάζουν το έργο των διευθύνσεων, υπηρεσιών, τμημάτων, κλιμακίων, προγραμμάτων και όλες τις ιστοσελίδες των δημόσιων σχολείων του Υπουργείου. Παράλληλα προσφέρει στήριξη στους εκπαιδευτικούς που δημιουργούν και υποστηρίζουν τις ιστοσελίδες των σχολείων τους.
Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 εξασφαλίστηκαν τέσσερις νέοι εξυπηρετητές, για την υποστήριξη του υφιστάμενου διαδικτυακού εξοπλισμού και επίσης εγκαταστάθηκαν δυο νέοι εξυπηρετητές στο Υπουργείο ως περιβάλλον αξιολόγησης τεχνολογιών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε νέο σύστημα εγκυκλίων των διευθύνσεων και σύστημα εγγραφής στα επιμορφωτικά μαθήματα του Υπουργείου. Ακόμα, σχεδιάστηκαν διαδικτυακές εφαρμογές για τη συμπλήρωση εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών.
Πρόγραμμα Διαδικτυακού Σχολείου
Τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε λειτουργία το ΔΙΑΣ, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο προωθεί την επικοινωνία εντός και εκτός της τάξης, μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών και επιπρόσθετα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
Λειτουργεί το κέντρο δεδομένων, όπου φιλοξενείται το ΔΙΑΣ, για να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από όλους τους υπολογιστές των εφτά σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί πρόσβασης για όλους τους εκπαιδευτικούς των επηρεαζόμενων σχολείων. Μέσω της πρόσβασης που δίνεται στο ΔΙΑΣ, κάθε χρήστης έχει διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικού και σχολικού ιστοχώρου, εκπαιδευτικής πλατφόρμας και πλατφόρμας επικοινωνίας. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ειδική αίθουσα ΔΙΑΣ με 25 φορητούς υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα και βιντεοπροβολέα. Η αίθουσα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του ΔΙΑΣ με τους μαθητές τους.
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος ολοκληρώθηκε η φάση συντήρησης του έργου που αφορά στην ανάπτυξη του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΨΕΠ) για 17 μαθήματα της Μέσης Εκπαίδευσης. Η φάση αυτή περιελάμβανε τη διόρθωση δυσλειτουργιών και παροραμάτων που εντοπίστηκαν από διδάσκοντες. Έχει, επίσης, ολοκληρωθεί η επιμόρφωση αριθμού εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση του ΨΕΠ στη μαθησιακή διαδικασία.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξή τους με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Η πρώτη φάση της επιμόρφωσης (2003-2009) προώθησε τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ταυτόχρονα τη διαμόρφωση αρχικής αντίληψης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Η δεύτερη φάση η οποία έχει ξεκινήσει στοχεύει στα ακόλουθα:
?Αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων και περιβάλλοντων ?Δράσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών δίνοντας έμφαση σε παρεμβατικά προγράμματα στη σχολική μονάδα και σε επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτικών ?Υποστήριξη των εκπαιδευτικών πυρήνων στη σχολική μονάδα και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για ενσωμάτωση των ΤΠΕ ?Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή μαθησιακών εισηγήσεων με αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Παράλληλα, στόχος είναι η εμπλοκή περισσότερων διδασκόντων και η καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης των ΤΠΕ, ανταλλαγής υλικού και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών.
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2011 Υπουργείου Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: