Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση διδακτορικής διατριβής στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις ερευνητικές περιοχές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση.
· Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση (Επιβλέπων Καθηγητής: Γεωργίου Ανδρέας)

· Ποιότητα Υπηρεσιών και Διασύνδεση Δικτύων (QoS & Network Interconnectivity) -(Επιβλέπων Καθηγητής: Οικονομίδης Αναστάσιος)

· Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics of Telecommunications and Network Economics) -(Επιβλέπων Καθηγητής: Οικονομίδης Αναστάσιος)

· Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική Μάθηση (Adaptive and Mobile E-Learning) -(Επιβλέπων Καθηγητής: Οικονομίδης Αναστάσιος)

· Web 2.0 στον Τουρισμό (Tourism 2.0, Travel 2.0) -(Επιβλέπων Καθηγητής: Οικονομίδης Αναστάσιος)

· Παίγνια και Τηλεπικοινωνίες (Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης)

· Ατομικός και συλλογικός κίνδυνος και πληροφόρηση (Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης)

· Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Επιβλέπων Καθηγητής: Πρωτόγερος Νικόλαος)

· Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Επιβλέπων Καθηγητής: Πρωτόγερος Νικόλαος)

· Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Management (Επιβλέπων Καθηγητής: Σουμπενιώτης Δημήτριος)

· Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) (Επιβλέπων Καθηγητής: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος)

· Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιβλέπων Καθηγητής: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος)

· Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Επιβλέπων Καθηγητής: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος)

· Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές (Επιβλέπων Καθηγητής: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος)

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έως 16 Ιουλίου 2012 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον προηγουμένως έχουν τη σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή:

1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται το πεδίο έρευνας (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων,

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από την γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr)

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ ή TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). Τα υπόλοιπα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, θα προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα

9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.g, http://mis.uom.gr ή ν’ απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Αναστάσιος Α.Οικονομίδης, Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: