Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Σύνδεση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Με σφραγίδα Λευκωσίας σε κοινή πολιτική οι Ευρωπαίοι
Φωτογραφία
Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ανακάμψει από μια σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ταυτόχρονα να πετύχει τον κύριο στόχο της να γίνει πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των οικονομιών και των κοινωνιών τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να ενισχύσουν τον ηγετικό τους ρόλο, επιδιώκοντας την οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη. Η καλύτερη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και η καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Όχι μόνο με την έννοια της ευθυγράμμισης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά ως προϋποθέσεις για τη δημιουργία των συνθηκών, υπό τις οποίες οι άνθρωποι ως ενεργοί πολίτες θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν το μέλλον της κοινωνίας της γνώσης και της οικονομίας. Για να διασφαλιστεί η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, είναι σημαντικό να μετακινηθούμε από την εκπαίδευση με βάση το περιεχόμενο, σε μια εκπαίδευση με βάση τις ικανότητες, εξοπλίζοντας τους ανθρώπους με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, που την ίδια στιγμή θα τους επιτρέπουν να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους και να γίνονται ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ευέλικτα και υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων μας και η ποικιλομορφία των συμφερόντων απαιτούν μια προσεκτική ανασκόπηση της λειτουργίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές των διαφόρων στοχευμένων ομάδων και των ενδιαφερομένων μερών. Η παροχή στα συστήματα της ευκαιρίας να γίνουν πιο διαπερατά και καλύτερα συνδεδεμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Οι τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ) και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) χρειάζονται περισσότερη διαπερατότητα - από την ΕΕΚ στην Α.Ε., στο πλαίσιο της ΕΕΚ και από την ΑΕστην ΕΕΚ.
Γνήσιες δυνατότητες θα πρέπει να προωθηθούν για αποφοίτους της ΕΕΚ να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, απόφοιτοι πανεπιστημίου πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσουν τις ακαδημαϊκά προσανατολισμένες σπουδές τους με υψηλού επιπέδου μάθηση στον χώρο εργασίας μετά την αποφοίτησή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα του παρελθόντος, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις βασικές αρχές και τις ιδέες που τονίζονται στην στρατηγική Ευρώπη 2020, θα πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η διαπερατότητα μεταξύ των δύο τομέων είναι μια πολιτική προτεραιότητα. Αυτό αντανακλάται και στα δύο ανακοινωθέντα της Βruges το 2010 και του Βουκουρεστίου το 2012, καθώς και με τον ευρωπαϊκό πρωταρχικό στόχο του 2020 που ορίζει ότι το 40% του πληθυσμού νεαρών ενηλίκων θα πρέπει να αποκτήσουν πτυχίο τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης έως το 2020. Κατά την άποψή μας, χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την παροχή ευέλικτων τρόπων μάθησης και εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στα υποσυστήματα των δύο τομέων εκπαίδευσης. Προκειμένου να προωθηθεί η διακρατική και διατομεακή κινητικότητα και η διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα Κράτη Μέλη χρειάζεται να εργαστούν προς μια κατεύθυνση συμβατή με τις προσεγγίσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών συστημάτων πιστωτικών μονάδων (ΕCVΕΤ και ΕCΤS). Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κοινή συνάντηση στη Λευκωσία, σηματοδοτεί την έναρξη μιας αμοιβαίας μας προσπάθειας για την επίτευξη του κοινού στόχου, για την παροχή πρόσβασης και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους».
Το πιο πάνω είναι το κείμενο που προέκυψε πριν από λίγες μέρες από την κοινή συνάντηση των Ευρωπαίων γενικών διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης και γενικών διευθυντών ΕΕΚ στη Λευκωσία και το οποίο τιτλοφορείται ως «Δήλωση της κυπριακής Προεδρίας για το άνοιγμα διόδων μεταξύ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για πρώτη φορά, οι επικεφαλής των δύο αυτών νευραλγικών τομέων, παρακάθησαν σε κοινή συνεδρία, στα πλαίσια της οποίας εξέτασαν αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη. Δηλαδή, τις αδυναμίες και τα κενά που υπάρχουν στη σχέση της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την ΕΕΚ, της σχέσης της θεωρίας και της πρακτικής, τα οποία προκαλούν προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες να ενταχθούν και να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και μεγάλες δυσκολίες στον τομέα της απασχολησιμότητας.
Η Δήλωση αναγνώστηκε και επίσημα από τον διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Ηλία Μαρκάτζιη, στην παρουσία της διευθύντριας Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Δέσποινα Μαρτίδου, του Ευρωπαίου επικεφαλής για το «Έρασμος», Αdam Τyson και του διευθυντή για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αntonio Silva Μendes.
Επιτυχημένη η συνάντηση Όπως ανέφερε η κ. Μαρτίδου, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης, σκοπός της οποίας ήταν η παρουσίαση και συζήτηση σημαντικών θεμάτων για τον εκσυγχρονισμό της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση και προώθηση επωφελούς πολιτικής για την Ευρώπη και τους πολίτες της, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει την Ευρώπη στην προσπάθειά της να εξέλθει από την οικονομική κρίση και τα αρνητικά συνεπακόλουθα που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα: «Διασφάλιση Ποιότητας και Διασυνοριακή Ανώτερη Εκπαίδευση», και «Αριστεία στη Διδασκαλία στον χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης». Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, διοργανώθηκε, για πρώτη φορά, κοινό φόρουμ συζήτησης μεταξύ των αρμοδίων για χάραξη πολιτικής στην ανώτερη εκπαίδευση και των αρμοδίων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της ανάγκης εξοπλισμού των Ευρωπαίων με τα σωστά εφόδια, τα οποία θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Η προσβασιμότητα από και προς την ανώτερη εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντανακλά τόσο τις αποφάσεις του Ανακοινωθέντος του Βrugesτο 2010, όσο και τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, η ανάγκη για δημιουργία ευέλικτων και εναλλακτικών διόδων μάθησης επαναλήφθηκε και στο Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου του 2012. 
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: