Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά στα Γιάννινα Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας για νεαρές και νεαρούς Ηπειρώτες του εξωτερικού.
Το Πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, θα πραγματοποιηθεί στις ολοκαίνουργες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» από 01.07 έως 28.07.2015 (Ημερ. άφιξης: Δευτέρα, 29.06 ή Τρίτη, 30.06 και ημερ. αναχώρησης: Τετάρτη, 29.07 ή Πέμπτη, 30.07.2015) και μπορούν να πάρουν μέρος ομογενείς ηπειρωτικής καταγωγής ηλικίας από 18 έως 32 ετών. 
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις ( που αφορούν τον πολιτισμό, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την ιστορική πορεία κ.λπ.), μουσική και χορό, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, χώρους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.

΄Οσοι θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν διαμέσου του Ηπειρώτικου Συλλόγου και της Ομοσπονδίας της περιοχής των στο Γραφείο Τύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, στη διεύθυνση:


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
c/o Spyros Kostadimas, Oberstr. 117. 51149 KOELN - Germany
Τηλ.: +49 (0) 220314357, Κιν.:+49 (0) 171 5374527, Φαξ:+49(0)3222 375 195 6
e-mail: typos@world-epirotes.org
(Διαμέσου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας …………….............)

Για όποια επιπρόσθετη πληροφόρηση-ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Συντονιστή του Προγράμματος και Υπεύθυνο Τύπου του ΠΣΗΕ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.world epirotes. org/.,όπου θα βρείτε και τη σχετική αίτηση στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΣΗΕ

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα της αίτησης:


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
head
ΠΡΟΣ:
ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
c/o  Spyros Kostadimas, Oberstr. 117. 51149 KOELN - Germany
Τηλ.:0049(0)220314357,  Κιν.:0049(0)1715374527, Φαξ:0049(0) 3222 375 195 6
             e-mail: typos@world-epirotes.org
(Διαμέσου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας ……………….)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  (με Λατινικούς/Αγγλικούς χαρακτήρες) ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΕΠΩΝΥΜΟ:............................................................
ΟΝΟΜΑ:...................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:...................................
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:........................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.........................
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................
.......................................................................................
.......................................................................................
Τηλέφωνο:..............................................................
E-mail:......................................................


(ΠΟΛΗ)......................... , (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)...............
Παρακαλώ δεχθείτε την  αίτηση για  συμμετοχή μου  στο :
«Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού  για νέους απόδημους Ηπειρώτες»
το οποίο θα υλοποιήσει το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (01.07.2015 –28.07.2015)..

‘Αφιξη.................................................      Αναχώρηση................ …..
 (ημερομηνία)                                              (ημερομηνία)

Κράτηση δωματίου:     Δίκλινο    
                                             Δεν επιθυμώ δωμάτιο

                                                                                           
……………………………
(Ονοματεπώνυμο)


……………………………
(Υπογραφή)

Παρακαλούμε απαντήστε στις κατωτέρω ερωτήσεις:
1.   Παρακολουθήσατε ποτέ μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας;Αν ναι,παρακαλούμε δηλώστε το Ίδρυμα  και το επίπεδο.
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
2.   Παρακαλούμε δηλώστε το επίπεδο εκπαίδευσής σας (Δίπλωμα Λυκείου, Πτυχίο Πανεπιστημίου,Master κ.λ.π.):
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Σημαντική σημείωση: Σε αυτή την αίτηση παρακαλούμε επισυνάψτε ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα.


APPLICATION FORM
head

TΟ:

THE PRESS OFFICE OF THE WORLD COUNCIL OF EPIROTES ABROAD
c/o  Spyros Kostadimas, Oberstr. 117. 51149 KOELN - Germany
Tel.:0049(0)220314357,  Mobile:0049(0)1715374527, Fax:0049(0) 3222 375 195 6
e-mail: typos@world-epirotes.org
(through  Panepirotic Federation of …………………)

Complete the Form In Capital Letters (in latin/english characters) & Return The Completed Form To The Above Address

Surname:................................................
First Name:............................................
Passport No:...........................................
Country of Origin:................................
Date of Birth:.........................................
Correspondence Address:....................
.................................................................
.................................................................
Tel. No.:..................................................
E-mail:.....................................................


(town)........................... , (date).................................. ).......................................
I kindly request that you accept this application for  my participation at the :

Summer course for Greek immigrants from Epirus
that implements the Center for the Study of Hellenic Language & Culture of Ioannina University in the city
     of Ioannina. (01.07.2015 –28.07.2015).

Arrival...................................     Departure..................
              (date)                                                       (date)

Room reservation:     Double      No room

                                                                                                
……………………………
(Full Name)


……………………………
(Signature))

Please answer the following questions:
1.   Have you ever attended classes of Greek language? If yes, please state the institution and level.
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
2.   Please state your level of education (high-school diploma, university degree, Master’s degree etc.):
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Important notice: With this application form please attach a short CV of your’s
Δεν υπάρχουν σχόλια: